Reglementen

Bij inschrijving verklaart de deelnemer of het deelnemende team zich akkoord met het hieronder staande reglement:

Artikel 1: Definities

 • Evenement: een wielerevenement georganiseerd door of ten behoeve van organisator onder de naam Ride With The Pro’s;
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan Ride With The Pro’s;
 • Team: een als zodanig ingeschreven groep deelnemers;
 • Organisator: Libema Prof Cycling B.V.

Dit deelnemersreglement is van toepassing op iedere Overeenkomst.

Artikel 2: Deelname

 • Deelname aan de Ride With The Pro’s is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die op de startdatum van Ride With The Pro’s tenminste de door organisator vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar heeft bereikt.
 • Deelname is uitsluitend mogelijk op (race)fietsen, ook E-bikes zijn toegestaan. Een goed werkend remsysteem is verplicht. Alle (uitstekende) delen die schade aan mede-deelnemers of publiek kunnen veroorzaken zijn niet toegestaan. Het is niet toegestaan om deel te nemen met zogeheten Fixed Gear of ligfietsen. Het dragen van een goedgekeurde/ gecertificeerde valhelm tijdens de tocht is verplicht.
 • Deelnemer mag slechts deelnemen aan Ride With The Pro’s indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, (met zijn team) het volledige bedrag voor deelname heeft voldaan en indien deelnemer akkoord is met dit deelnemersreglement
 • Organisator heeft het recht deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan Ride With The Pro’s indien de betreffende Deelnemer dit deelnemersreglement en/of andere door organisator gestelde voorschriften niet naleeft.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Deelname is geheel op eigen risico en deelname aan Ride With The Pro’s geschiedt door deelnemer persoonlijk.
 • Deelnemer verklaart zich door inschrijving voor deelname aan het Evenement bekend met de inspanning die deelname aan het Evenement vergt en verklaart tevens voor deelname aan het Evenement in goede gezondheid te verkeren. Organisator adviseert Deelnemers die twijfelen over hun gezondheid en/of de mogelijkheid tot deelname aan het Evenement, zich medisch te laten keuren door een arts alvorens deel te nemen aan het Evenement.
 • Deelnemers zijn er mee bekend dat zij tussen 09.00-10.00 uur of 10.00-11.00 uur op 23 oktober 2022 aan de route van het Evenement dienen te starten en dat zij op diezelfde dag zouden moeten finishen voor 16.00 uur. Deelnemers zijn vrij om in dit tijdsbestek de route van het Evenement te rijden en dienen zelf een inschatting te maken van de snelheid die zij willen en kunnen rijden. De routes worden als GPX aangeboden en worden tevens uitgepijld.
 • Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden (waaronder bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, Covid-19 of een andere pandemie) besluiten Ride With The Pro’s voortijdig te beëindigen en/of af te gelasten. Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de af te leggen route te wijzigen. In de hiervoor bedoelde gevallen wordt het deelnamebedrag niet gerestitueerd en kan organisator niet gehouden worden tot compensatie van andere uitgaven van deelnemer in verband met Ride With The Pro’s.
 • Een besluit van organisator om Ride With The Pro’s geen doorgang te laten vinden, Ride With The Pro’s anders in te vullen, de datum van Ride With The Pro’s te verplaatsen danwel anderszins wijzigingen met betrekking tot Ride With The Pro’s door te voeren doet geen aansprakelijkheid van organisator ontstaan en organisator kan in voornoemde situaties niet gehouden worden tot vergoeding van de door deelnemer gemaakte kosten in verband met Ride With The Pro’s.

Artikel 3: Inschrijving

 • Deelname aan Ride With The Pro’s is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Inschrijving van teams en individuele deelnemers kan tot 2 weken voor aanvang.
 • Deelnemer is voor deelname aan het Evenement een vergoeding verschuldigd aan Organisator, welke vergoeding voor individuen € 42,50,- per persoon (zegge: tweeenveertig euro en vijftig eurocent) bedraagt ongeacht de afstand en €150,- per persoon (zegge: honderdvijftig euro en nul eurocent) bedraagt voor inschrijving als bedrijventeam, ongeacht de afstand (ieder bedrag zoals hiervoor bedoeld hierna te noemen: het Deelnamebedrag). Het Deelnamebedrag dient direct bij inschrijving via de website voldaan te worden.
 • Een Deelnemer/team krijgt een startbewijs ten behoeve van Ride With The Pro’s zodra het deelnamebedrag is ontvangen op de rekening van de Organisator. Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Tevens ontvangt deelnemer, zolang de voorraad strekt, een Ride With The Pro’s wielershirt t.w.v. € 59,95.

Artikel 4: de deelnemers

 • Onderweg is een bevoorradingspost op ongeveer 50% van elke etappe. Deelnemers worden bij de bevoorradingspost van eten en drinken voorzien. Toegang tot de verzorgingspost is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Het is niet toegestaan afval weg te gooien in de natuur.
 • Deelnemers zijn verplicht de zadelpensticker op de fiets te monteren en het polsbandje die de organisatie verstrekt te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. Met het accepteren van het stuurbordje en/of rugnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers tussen 8 en 17 jaar mogen alleen deelnemen samen met een begeleider die minimaal 18 jaar of ouder is. De begeleider is verantwoordelijk voor deze jeugdige deelnemers.
 • De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers. Het gebruik van volgauto’s is verboden. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers zijn verplicht hun afval te allen tijde te deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken. Organisator ziet erop toe dat het afval ook onderweg niet in de natuur belandt, maar vraagt hiervoor medewerking van de Deelnemers.

Artikel 5: Privacy en portretrecht

 • Organisator kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken tijdens Ride With The Pro’s. Organisator is gerechtigd deze opnames te (laten) gebruiken en te (laten) publiceren, onder meer voor promotionele doeleinden, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn aan deelnemer. Deelnemer verleent door middel van het accepteren van dit deelnemersreglement zijn/haar toestemming voor openbaarmaking van met betrekking tot Ride With The Pro’s gemaakte foto’s en beeldmateriaal waarop deelnemer zichtbaar is. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op de website.
 • Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door sponsoren van de Ride With The Pro’s voor promotiedoeleinden en evenementen. Tevens geeft men toestemming voor de publicatie van foto’s.
 • Deelnemers stemmen in met het verstrekken van persoonlijke gegevens richting de KNWU en verwerking in de database t.b.v. de verzekering.
 • Tijdens Ride With The Pro’s zijn hulpdiensten actief om in geval van gezondheidsproblemen van deelnemer(s) eerste hulp of andere zorg te verlenen. Organisator behoudt zich het recht voor de bij haar bekende gegevens van deelnemer(s) aan hulpdiensten te verstrekken indien er zorg verleend dient te worden aan de betreffende deelnemer.

Artikel 6: Slotbepalingen

 • Het evenement is geen wedstrijd maar een toeristische prestatietocht.
 • Deelnemers zijn gehouden alle aanwijzingen van organisator, eventuele hulpverleners en verkeersregelaars in verband met Ride With The Pro’s op te volgen.
 • Organisator heeft het recht aan deelnemers/teams dwingende aanwijzingen te geven met betrekking tot deelname aan Ride With The Pro’s.
 • De organisator kan bij ongeoorloofd en/of onveilig gedrag van een deelnemer en/of een team besluiten een deelnemer en/of een team van verdere deelname aan Ride With The Pro’s uit te sluiten.
 • Bij onvolledigheid of onduidelijkheid van dit deelnemersreglement ligt het uiteindelijke besluit of de (uiteindelijke) handelswijze ten alle tijden bij organisator. Voor alle vragen met betrekking tot Ride With The Pro’s kunt u een e-mail sturen naar Profcycling@libema.nl.
 • Indien één of meerdere artikelen van dit deelnemersreglement buiten toepassing worden verklaard, zullen de overige bepalingen van dit deelnemersreglement onverminderd van kracht blijven.
 • Tenzij dwingend rechtelijk een andere rechter bevoegd is, is uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant bevoegd over de geschillen tussen partijen te oordelen.